تاریخ اللغات السامیه

  • ۷۱

تاریخ اللغات السامیه از دکتر اسرائیل ولفسون

که به ریشه زبان های سامی (که عربی هم یکی از اونهاست) پرداخته و سیر تحول این زبان ها رو بیان کرده