تاریخ تفکر سلفی گری از آغاز تا عصر حاضر

  • ۶۶

کتاب تاریخ تفکر سلفی گری از آغاز تا عصر حاضر

کتابی مختصر در 59 صفحه که به ریشه های تفکر سلفی در اسلام می پردازد، از ظهور اصحاب حدیث تا احمد بن حنبل، ابن تیمیه و وهابیت در عصر جدید