بحور الالحان

  • ۸۸

دانلود کتاب بحور الالحان در علم موسیقی و نسبت آن با عروض تابیف فرصت شیرازی

اندیشه های علمی فارابی درباره موسیقی

  • ۹۵

اندیشه های علمی فارابی درباره موسیقی

احصاء العلوم فارابی

معرفی کتاب موسیقی کبیر فاربی