دایره المعارف اسلام

  • ۹۱

 Encyclopedia Of Islam And The Muslim World

این دایره المعارف که به سرپرستی ریچارد مارتین تهیه شده است در دو جلد با رویکرد تاریخی با مسائل و شخصیت های اسلامی می پردازد.