بت پرستی و مسیحیت کنونی

  • ۶۰

دانلود کتاب بت پرستی و مسیحیت کنونی

ترجمه عقاید الوثنیه فی الدیانه النصرانیه

برخی از فصل های این کتاب:

  • فصل اول: 
عقیده تثلیث نزد بت پرستها
عقیده تثلیث نزد مسیحین
  • فصل دوم:
اعتقاد به صلب نزد بت پرستها
اعتقاد به دار زدن نزد مسیحی ها
  • فصل سوم:
ظهور ظلمت در عالم به واسطه مرگ
خدایان به عقیده بت پرستها
ظهور ظلمت در عالم در موقع صلب مسیح به عقیده مسیحیان
  • فصل چهارم:
ولادت یکی از خدایان که خود را برای مردم فدا کردبعقیده بت پرستها
ولادت عیسی مسیح به عقیده مسیحین