the male brain

  • ۳۹

the male brain

the female brain

  • ۳۰

مغز زنانه کتابی است که توسط عصب‌شناس آمریکایی لوآن بریزندین در سال ۲۰۰۶ نوشته شده‌است. همچنین وی کتابی دیگری تحت عنوان مغز مردانه (چاپ ۲۰۱۰)دارد.