فهرست ابن ندیم

  • ۵۸

کتاب فهرست ابن ندیم که از کتاب مرجع در زمینه شناخت دانشمندان و کتاب های ایشان به شمار می آید

فهرست ابن ندیم که در سال 377 تالیف شدهاز جامع ترین کتب در زمینه کتابشناسی و شرح حال نویسنداگان آنها بحساب می آید. ضمن اینکه ابن ندیم در این کتاب به مسئله زبان عربی و همچنین فرقه های اسلامی آن دوره نیز پرداخته. به این کتاب فهرس العلوم نیز می گویند.

لازم به ذکر است که این کتاب توسط آقای رضا تجدد تصحیح و ترجمه نیز شده است.