اندیشه های علمی فارابی درباره موسیقی

  • ۹۵

اندیشه های علمی فارابی درباره موسیقی

احصاء العلوم فارابی

معرفی کتاب موسیقی کبیر فاربی