ایونیا مهد فلسفه باستان

  • ۹۷

در شمال‌ غربی‌ ناحیه‌ی‌ کاریا ، ساحلی‌ کوهستانی‌ به‌ طول‌ تقریبی‌ صد و چهل‌ و پنج‌ کیلومتر و به‌ عرض‌ سی‌ تا پنجاه‌ کیلومتر واقع‌ بود. این‌ منطقه‌ی‌ کوهستانی‌ در گذشته‌ یونیا خوانده‌ می‌شد، و به‌ قول‌ هرودوت‌ ، «هوا و اقلیم‌ آن‌ از همه‌ی‌ عالم‌ خوش‌تر بود.» شهرهای‌ آن‌ عمدتاً در دهانه‌ی‌ رودها یا در انتهای‌ راههایی‌ که‌ کالاهای‌ سرزمینهای‌ گوناگون‌ را برای‌ صدور به‌ مدیترانه‌ می‌رسانیدند، قرار داشتند. ایونیا در واقع بخشی از آسیای صغیر واقع در ترکیه امروزی است که مهد فلسفه باستان پیش از دوره فلسفه یونانی محسوب می شود. بزرگترین شاعر یونان و سرآغاز فلسفه منظم هر دو به ایونیا تعلق دارند. اما این دو دستاورد بزرگ نبوغ ایونی، یعنی اشعار هومر و جهان شناسی فلسفه اولیه یونانی، هر چند طبیعه محصول کار افراد بود، دستاورد مدینه و تا اندازه ای بازتاب حکومت قانون و مفهوم قانون نیز بود که پیش از سقراطیان به طور منظم در جهان شناسیهای خود نسبت به کل جهان بسط و توسعه دادند